Bursa të qeverisë franceze për Mastera dhe Doktoratura [fr]

1- Bursa të qeverisë franceze për Mastera dhe Doktoratura

Ambasada e Francës në Shqipëri mbështet studentët shqipatrë që dëshirojnë të ndjekin studimet në një universitet francez. Prioritet kanë kërkesat e kandidatëve që vijnë nga institucionet shqiptare të arsimit të lartë që kanë partneritete me universitetet franceze ose që lidhen me veprimtari prioritare të bashkëpunimit dypalësh.

Ambasada e Francës në Shqipëri jep bursa për nivelet Master dhe Doktoraturë (teza në cotutelle). Për kandidaturat individuale (jashtë marrëveshjeve të bashkëpunimit) vetëm kërkesat për bursa për master 2 ose doktoratura do të jenë të pranueshme.

Bursa e Masterit nuk mund ta jetë me shumë se 10 muaj sipas shkollimit. Për kandidaturat individuale (jashtë marrëveshjeve të bashkëpunimit), bursa do të mbulojë një periudhë prej 6 muajsh nga 1 janari deri më 30 qershor 2018. Bursat e doktoraturës në co-tutelle përfshijnë 15 muaj mobilitet të shpërndara në 3 vite universitare të njëpasnjëshme. Bursa garanton sigurimin social. Por, ajo nuk mbulon blerjen e biletave të avionit.

Pagesa mujore për bursat e studimeve për Master 1 është 650 euro ; për nivelin Master 2 dhe Doktoraturë, pagesa mujore është 767 euro.

2- Kushtet për t’u zgjedhur

1. Fushat e studimeve
Të gjitha disiplinat shkencore mund të zgjidhen.

2. Shtetësia
Kandidati duhet të jetë shtetas shqiptar.

3. Njohja e gjuhës
Dokumenti që vërteton njohjen e gjuhës frënge ose angleze sipas masterit ose tezës së parashikuar.

3- Dosja e kandidaturës

Dosja e kandidaturës duhet të përmbajë dokumentet e mëposhtme:

-  Formularin e kandidaturës që shkarkohet;

-  Kopjen e pasaportës;

-  Kopjen e diplomës më të lartë dhe listën e notave (dokumente te përkthyera dhe të noterizuara);

-  Curriculum-vitae në frëngjisht (në anglisht vetëm për shkollimin në anglisht);

-  Letrën e motivimit në frëngjisht për të prezantuar projektin e shkollimit në Francë (në anglisht vetëm për shkollimet në anglisht);

-  Marrëveshjen e co-tutelle për tezën e doktoraturës;

-  Letra/t e rekomandimit nga drejtuesi/t) dhe/ose një pedagog nga institucioni nga vjen kandidati;

-  Vërtetimin e rregjistrimit ose korespondencën e shkëmbyer me universitetin francez. Bursat u jepen vetëm kandidatëve që kanë një rregjistrim në një universitet francez.

Dosja duhet dërguar ose depozituar para 31 majit 2017, në Ambasadën e Francës në Shqipëri, në adresën e mëposhtme :

Ambasada e Francës
Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore
Rruga Skënderbej Nr. 14,
Tiranë

Për çdo informacion më të hollësishëm, kontaktoni :
Zonjën Valbona Nano valbona.nano@diplomatie.gouv.fr ose
Zonjën Kleopatra Koleka kleopatra.koleka@diplomatie.gouv.fr

4- Zhvillimi i procedurës

Dosjet shqyrtohen nga Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore. Çdo dosje e paplotë ose jashtë kritereve nuk pranohet.

Kandidatët, dosjet e të cilëve do të paraseleksionohen, do të thërriten në një takim për një intervistë me jurinë gjatë muajit qershor 2017.

Vendimet e jurisë do t’u komunikohen kandidatëve gjatë muajit korrik 2017. Juria është e pavarur dhe vendimi i saj është përfundimtar.

Shkarkoni formularin e kandidaturës për Master

Shkarkoni formularin e kandidaturës për Doktoraturë

Ndryshimi i fundit: 24/02/2017

Në krye të faqes