Formalitetet e hyrjes dhe të qëndrimit në Shqipëri [fr]

- Shtetasit francezë janë të autorizuar të hyjnë në Shqipëri duke paraqitur kartën kombëtare të identitetit (CNIS) ose pasaportën franceze të vlefshme. Ata mund të qëndrojnë në Shqipëri pas kryer asnjë formalitet tjetër jo më tepër se 90 ditë.

Nëse ju mendoni të vendoseni në Shqipëri, duhet të kërkoni një leje qëndrimi brenda 30 ditëve nga dita e mbërritjes pranë Komisariatit rajonal të Policisë të qytetit ku ju banoni, shih hartën, i cili do t’ju komunikojë listën e përditësuar të dokumenteve që duhet të paraqisni. Ne ju rekomandojmë të pajiseni përpara nisjes tuaj me një certifikatë lindjeje si dhe një ekstrakt B2 të dëshmisë së penalitetit, të përkthyera dhe me vulë apostile.

- Fëmijët minoren të pashoqëruar nga prindërit të pajisur vetëm me kartë identiteti ose pasaportë nuk mund të hyjnë në territorin kombëtar shqiptar. Gjatë hyrje në territorin shqiptar, ata duhet të jenë të pajisur me autorizim nga prindërit ose me autorizim nga tutori ligjor.

- Dokumentet e mëposhtme janë të detyrueshme për kafshët dhe duhet të të lëshohen nga veterineri, i cili ekzaminon kafshën dhe që ka leje sanitare:

  • identifikimi me mikroçip ose me tatuazh;
  • çertifikatë vaksinimi të vlefshme kundër tërbimit;
  • çertifikatë ndërkombëtare të lëshuar nga veterineri, i cili ekzaminon kafshën dhe që ka leje sanitare, një javë para nisjes nga Franca.
    Lëshimi i një leje pune

Leja e punës i lëshohet një të huaji që ndodhet në tokën shqiptare dhe që ka një kontratë pune. Ajo u lëshohet gjithashtu edhe stazhierëve, studentëve, të cilët duhet të qëndrojnë në territorin shqiptar më shumë se tre muaj. Ajo jepet ose refuzohet brenda 30 ditëve pas kërkesës.

Ambasada e Shqipërisë në Paris
57, avenue Marceau
75116 Paris
(métro George V)
Telefon: 01.47.23.31.00
Fax: 01.47.23.59.85
Faqja e internetit e Ambasadës Shqiptare në Paris

Informacione mbi faqen e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë (në shqip dhe anglisht).

Ndryshimi i fundit: 14/02/2018

Në krye të faqes