Shërbimi konsullor [fr]

1- Roli i tij

Shërbimi Konsullor është agjencia administrative franceze, e cila ushtron funksionet konsullore, nën autoritetin e Ambasadorit në Republikën e Shqipërisë. Ai siguron mbrojtjen e komunitetit francez pranë autoriteteve të huaja dhe vepron sipas legjislacionit dhe regullores fanceze.

Kryesisht funksioniet konsullore janë të fokusuara në veprimtarinë e mbrojtjes të shtetasve francezë në Shqipëri. Ato janë përcaktuar qartë në nenin 5 të Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore të 24 prillit 1963:

- të mbrojë interesat e Francës dhe ato të shtetasve të saj, personat fizikë ose juridikë, veçanërisht në rast arrestimi, burgosjeje, aksidenti të rëndë ose sëmundjeje,

- të lëshojë dokumenta [regjistrimi, Kartë Kombëtare Identiteti e Siguruar (CNIS), pasaporta, dokumenta udhëtimi dhe viza afatshkurtër (për shtetasit e huaj të vendeve të treta) dhe afatgjatë],

- tu japi ndihmë dhe asistencë shtetasve francezë,

- të shpjegojë kushtet sipas të cilave mund të ushtrohet jashtë vendit e drejta e votës,

- të mbrojë interesat e të miturve dhe të të paaftëve francezë, veçanërisht në kontekstin e një tutele ose kujdestarie,

- të paguajë pensionet civile dhe ushtarake,

- të përcjellë dhe të vërtetojë dokumentat gjyqësore dhe jashtëgjyqësore.

Çfarë nuk mund të bëjë

- t’ju riatdhesojë me shpenzimet e shtetit, përveç rasteve të jashtëzakonshme dhe me kusht rimbursimin e mëvonshëm.

- të shlyejë një gjobë, faturën tuaj të hotelit, të spitalit, ose shpenzimet e tjera të marra përsipër nga ju.

- t’ju japë para pa vendosur paraprakisht një garanci.

- t’ju lëshojë një pasaportë menjëherë.

- të ndërhyjë në procesin gjyqësor për lirimin tuaj nëse ju jeni përfshirë në një çështje gjyqësore ose jeni akuzuar për një krim të kryer në territorin e vendit pritës.

- të luajë rolin e agjencive të udhëtimit, të sistemit bankar apo kompanive të sigurimit.

- të sigurojë zyrtarisht mbrojtjen tuaj konsullore nëse ju keni gjithashtu shtetësinë e vendit ku ju udhëtoni apo qëndroni.


2- Procedurat konsullore dhe kërkesat për vizë

Adresa : rruga Skënderbej, nr. 14 - TIRANË 1000
Adresa elektronike e Shërbimit konsullor: consulat.tirana-amba(at)diplomatie.gouv.fr
Telefon : +355 4 238 9700
Faks : +355 4 238 9717

Oraret e reja duke filluar nga data 20/09/2017:

Oraret e pritjes se publikut
ParaditePasdite
E hënë 14h30-16h30
E martë 9h30-11h30
E mërkurë 9h30-11h30
E enjte 14h30-16h30
E premte 9h30-11h30
Oraret gjatë periudhës së verës (qershor, korrik dhe gusht)
ParaditePasdite
E hënë 14h30-16h30
E martë 9h30-11h30 14h30-16h30
E mërkurë 9h30-11h30 14h30-16h30
E enjte 9h30-11h30 14h30-16h30
E premte 9h30-11h30

Është e detyrueshme të merret takim nëpërmjet telefonit: +355 4 238 9700 ose nëpërmjet adresës elektronike: consulat.tirana-amba(at)diplomatie.gouv.fr

Për çdo informacion tjetër në lidhje me procedurat konsullore, ju mund të kontaktoni shërbimin konsullor nëpërmjet adresës elektronike: consulat.tirana-amba(at)diplomatie.gouv.fr


3- Zona konsullore

Territori i Republikës së Shqipërisë

GIF - 62.2 ko

4- Ekipi konsullor

Nicolas Kukawka: Zv. Konsull

Serge Zemour: pritës i Francezëve (regjistri i Francezëve, gjendja civile, noteria, pasaportat, kartat kombëtare të identitetit...), përgjegjës për vizat

Reni Çakëri: agjent i vizave, përkthyes, webmaster

Sara Dardha: kontabiliteti

Ndryshimi i fundit: 01/09/2020

Në krye të faqes