Thirrje për kandidatura për programin e ekselencës - bursa studimi për shkencat fetare 2020 [fr]

Ky program financon bursa studimi në fusha të tilla si histori, filozofi, teologji….

Ai është i hapur njëherësh për kuadrot e ardhshëm fetarë që do të ushtrojnë funksionet në një institucion fetar dhe për studentët që kanë një projekt studimi në shkenca humane të lidhur drejtpërsëdrejti dhe qartazi me shkencat fetare.

Në 2020, propozohen dy tipe bursash:
1. bursa të gjata për një periudhë studimesh nga 12 deri në 36 muaj, që mbulojnë tërësinë ose një pjesë të një cikli studimi në Francë (Master, Doktoraturë, eventualisht Bachelor) ;

2. bursa të shkurtra për periudha qëndrimi 6 muaj, në kuadrin e doktoraturës me cotutelle ose jo ose në kuadrin e studimeve post-doktorale. Megjithatë kjo bursë mund të përfitohet edhe për cikle të tjera formimi.

Shuma e bursës së studimit është 700 € në muaj për nivelin Bachelor ose Master dhe 1060 € në muaj për nivelin Doktoraturë.

Modalitetet

• Studenti duhet të jetë frankofon.
• Udhëtimi vajtje-ardhje apo çdo formim gjuhësor paraprak nuk mbulohen nga bursa.
• Mbulimi i strehimit të studentit nga një institucion apo shoqatë fetare duhet të përmendet në dosje.
• Nëse kandidati varet nga një autoritet apo komunitet fetar, angazhimi i tyre për bashkëfinancim do të përbëjë avantazh.
Programi përfshin të gjitha fetë. Kandidaturat e studentëve qe janë duke kryer studimet e tyre ne Shqipëri janë prioritare në raport me ato të studentëve që jetojnë në Francë. Studentët që kanë përfituar tashmë një bursë për studime në shkencat fetare nuk mund të kandidojnë.

Dorëzimi i dosjes së kandidaturës

Dosja duhet të dërgohet në Zyrën e Bashkëpunimit dhe Veprimtarisë Kulturore (SCAC) të Ambasadës së Francës në Tiranë. Dokumentet që duhen dorëzuar janë:
1. Formulari për bursë studimi (PDF - 85.2 ko) ;
2. Diploma ekuivalente me baccalauréat francez e përkthyer dhe e noterizuar ;
3. Diploma të tjera më të larta të përkthyera e të noterizuara ;
4. Vërtetimi i lëshuar nga një institucion francez i arsimit të lartë lidhur me pranimin e kandidatit që të përcaktojë formimin e parashikuar dhe diplomën e synuar ;
5. Projekti i detajuar i studimeve në Francë që të përmbajë objektivin profesional pas marrjes së diplomës. Në rastin e doktoraturës duhet dorëzuar një prezantim i detajuar i projektit të tezës ;
6. Vërtetimi i nivelit të arritur në Test de Connaissance du Français (TCF) të marrë jo më shumë se dy vjet përpara momentit të aplikimit, ose diploma DELF B2, DALF C1 ose DALF C2.
Për kandidatët që varen nga një autoritet apo një komunitet fetar :
• Certifikata e statusit fetar e lëshuar nga autoriteti ose përgjegjësi fetar, e validuar edhe nga Ambasada e Francës;
• Rekomandimi nga autoriteti ose përgjegjësi fetar, në rast se ai do të paraqesë shumë kandidatura, me renditjen e kandidatëve të paraqitur ;
• Dokumente lidhur me bashkëfinancimin e bursës të lëshuara nga autoriteti apo komuniteti fetar që paraqesin kandidatin.

Afati për dorëzimin e kandidaturë

Kandidatët duhet të dorëzojnë dosjen në Zyrën e Bashkëpunimit dhe të Veprimtarisë Kulturore në Ambasadën e Francës në Tiranë para datës 22 maj 2020.

Ndryshimi i fundit: 15/04/2020

Në krye të faqes